PROJECTE VAN GOGH

 
Imatge Reporter de CS de l'IE Besalú (PROF)
PROJECTE VAN GOGH
per Reporter de CS de l'IE Besalú (PROF) - dimecres, 18 abril 2018, 18:05
 

CURS: 5è i 6è

OBJECTIUS:

- Comprendre i respondre, en llengua estrangera i utilitzant vocabulari específic, preguntes sobre l'impressionisme i Van Gogh.
- Comprendre discursos, explicacions orals i textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural.
- Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües.
- Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per homes i dones i per a la gent, i que representen les seves experiències. 
- Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. 
- Apreciar que les experiències culturals pròpies i les dels companys i companyes esdevenen un espai de diàleg i enriquiment.
- Participar, generar i afavorir l'intercanvi d'opinions, experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud.
- Gaudir de l'aproximació a les manifestacions artístiques i desenvolupar una posició crítica i un posicionament pluralista en l'aproximació als artistes, als autors/ores i a les manifestacions artístiques i culturals.

ÀREES IMPLICADES: Llengua catalana i literatura, Llengua estrangera, Coneixement del medi natural, social i cultural, Educació visual i plàstica

DURADA: 6 sessions d'una hora i mitja cadascuna.

DESCRIPCIÓ:

Es fan grups barrejats entre cinquè i sisè; i es treballen durant aquestes 6 sessions:

- L'Impressionisme
- Biografia de Van Gogh
- Els paisatges: analitzar 3 paisatges de Van Gogh, inventar un títol i comparar-lo amb l'original. Pintar la nit estelada imitant els impressionistes.
- Els Gira-sols: anàlisi de diferents quadres dels gira-sols i reproducció lliure d'un gerro amb gira-sols.
- L'autoretrat: observació de diferents autoretrats i descriure'n semblances, diferències...
- English: Choose the correct title (identificar obres de l'autor amb el seu títol) Bedroom in Arles. Description.

MATERIAL ADICIONAL:

- Dossier de treball
- Recursos TIC